Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie

o instytucji

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie działa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z póź. zm.) oraz statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczewie. Siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Ks.St. Brzóski 20a w Korczewie. Obszar działań obejmuje teren gminy Korczew składający się z 16 miejscowości. Obsługiwany jest przez 2 pracowników socjalnych zatrudnionych na 2 pełne etaty.

     Do najczęściej udzielanych form pomocy mieszkańcom przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie można zaliczyć:

 • zasiłki stałe,
 • zasiłki okresowe,
 • zasiłki celowe,
 • dodatki mieszkaniowe,
 • pomoc żywnościowa,
 • dożywianie dzieci w szkołach,
 • stypendia
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • pobyt w domu pomocy społecznej,
 • praca socjalna.

     Wśród tych w/w zadań szczególne znaczenie odgrywa praca socjalna. Jest to działalność zawodowa, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Obowiązujące akty prawne:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
 4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
 5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
 6. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 121).
 7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 581 ze zm.).
 8. Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 163 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1619 ze zm.).
 10. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 114).
 11. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 859 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz.195)
 13. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
 14. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 332).
 15. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).
 16. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.966 ze zm.).
 17. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)
 18. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
 19. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014, poz.1863).
 20. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024).
 21. Innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny