Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie

Fundusz alimentacyjny

od 1.10.2015 do 30.09.2016 r. trwa okres świadczeniowy 2015/2016, w którym przedstawiamy dochody uzyskane w 2014 r.

Fundusz alimentacyjny przysługuje na podstawie ustawy "pomoc osobom uprawnionym do alimentów:

 • na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna
 • na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat
 • na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono szkole lub szkole wyższej
 • na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka

Przyznanie prawa do świadczenia uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego określonego jako miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający 725 zł.(art. 9 ust. 2)


Fundusz alimentacyjny nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub  w pieczy zastępczej
 • zawarła związek małżeński

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej jednak niż 500zł. Wniosek z funduszu alimentacyjnego składa się:
bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczewie (pok. nr.2)

Wniosek i wymagane dokumenty:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli istnieje)
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
 • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
 • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres od 1 października do 30 września następnego roku.

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się:

 • gdy uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do świadczeń
 • odmówi udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli informacji nieprawdziwych
 • nie podejmie świadczeń przez trzy kolejne miesiące

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny